ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ อ่านต่อ »

พัฒนาคนและพัฒนาสังคม

ให้มีคุณภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง อ่านต่อ »

ชำระเงินกู้คนพิการ

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สามารถชำระเงินกู้ยืม ได้ที่เคาท์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา อ่านต่อ »

ร่วมกันต่อต้านการค้ามนุษย์

กรุณาแจ้งด่วน อ่านต่อ »

ลงทะเบียน ผู้แสดงความสามารถในสถานที่สาธารณะ

สามารถเดินทางไปยื่นคำขอมีบัตรฯ ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทุกที่ ทุกจังหวัด ส่วนกลาง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ »

maehongson

เมืองแห่งชาติพันธ์ แม่ฮ่องสอน อ่านต่อ »

 

หน้าแรก

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 • คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ

  • คู่มือประชาชน 2

   คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ

   คู่มือประชาชน 2

   เรื่องที่1 การรับรององค์กรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  คลิ๊กโหลด
   เรื่องที่2 การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์(กรณีขออุปการะเด็กถูกทอดทิ้งที่มีผู้เลี้ยงดูในครอบครัว)  คลิ๊กโหลด
   เรื่องที่3 การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (กรณีขออุปการะเด็กที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์)  คลิ๊กโหลด
   เรื่องที่4 กรณีรับเด็กที่มีบิดามารดา ศาลมีคำสั่งให้ความยินยอมแทนบิดามารดา (ทั้งกรณีทดลองเลี้ยงดูและไม่ต้องทดลองเลี้ยงดู) กรณีในประเทศ คลิ๊กโหลด
   เรื่องที่5 ให้คำปรึกษาเยียวยาก่อนเลิกรับบุตรบุญธรรม คลิ๊กโหลด
   เรื่องที่6 การขอรับอนุญาตให้ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน  คลิ๊กโหลด
   เรื่องที่7
    การขอรับใบอนุญาตให้ตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู      คลิ๊กโหลด
   เรื่องที่8 การรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ คลิ๊กโหลด
   เรื่องที่9 การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน  คลิ๊กโหลด
   เรื่องที่10 ต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานรองรับเด็กเอกชน  (สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาฟื้นฟู)  คลิ๊กโหลด
   เรื่องที่11 การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี การยกเลิกการมีบัตรประจำตัวคนพิการ  คลิ๊กโหลด
   เรื่องที่12 การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี บัตรหมดอายุ บัตรชำรุด บัตรสูญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญของบัตรประจำตัวคนพิการคลิ๊กโหลด
   เรื่องที่13 การออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป คลิ๊กโหลด
   เรื่องที่14 การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี การยกเลิกการมีบัตรประจำตัวคนพิการ

    

 • พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาสังคม

 • วิดิทัศน์