วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

พม. เป็นผู้นำด้านสังคมของไทยและอาเซียน มุ่งสู่คนอยู่ดีมีสุขในสังคมคุณภาพ


พันธกิจ

  1. เสนอนโยบาย และยุทธศาสตร์ มาตราการ ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่สามารถสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก
  2. บูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  3.  พัฒนาองค์ความรู้ วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดนวัตกรรมทางสังคม
  4.  ตอบสนองสังคมอย่างฉับพลัน

ค่านิยมองค์กร

อุทิศตน  อาสางาน เอื้ออาทร อำนวยประโยชน์สุข

ประเด็นยุทธศาสตร์

  1.  พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  2.  ผนึกกำลังทางสังคมจากทุกภาคส่วน และเสริมสร้างธรรมาภิบาล
  3.  เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาระบบการให้บริการทางสังคม
  4.  ตอบสนองสังคมอย่างฉับพลัน