โครงสร้างกลุ่มงาน

นางสาวสิทธิอาพร เชยนาค

นางสาวสิทธิอาพร  เชยนาค

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Tel: 084-700-3731

11 2 3 4

นายภุมรินทร์ แจ่มใสนายภุมรินทร์ แจ่มใส
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

นางสาวฑิติชนันท์ นางสาวฑิติชนันท์  ฑิติ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ว่าที่ร้อยตรีอนุพันธ์ กมลดีเยี่ยม (Large)ว่าที่ร้อยตรีอนุพันธ์  กมลดีเยี่ยม
นักพัฒนาสังคมปฎิบัติการ

นายวิทวัส ฝั้นอุตมะนายวิทวัส  ฝั้นอุตมะ
นิติกร

นางสจิตานันท์ ยินดีภพนางสจิตานันท์ ยินดีภพ
เจ้าพนักงานธุการ

อาชินางสาวปราณี  ฐิติอุดมศรี
ผู้ช่วยปฎิบัติงานการเงินและบัญชี

นางสาวอทิตพร มณีวรรณนางสาวอทิตพร  มณีวรรณ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

สราวุธ มูลธินายสราวุธ มูลธิ
พนักงานขับรถยนต์

สุพรรณ (Medium)นายสุพรรณ  เจริญศรี
พนักงานขับรถยนต์

ศุภชัย บร่าต่อ (Medium)นายศุภชัย  บร่าต่อ
พนักงานขับรถยนต์

นางพิกุล จันทรินทุนางพิกุล จันทรินทุ
พนักงานทำความสะอาด

นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญนางสาวระรินทิพย์  เพ็ชรเจริญ
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

นางสาวกัลยา รักเผ่าดงนางสาวกัลยา รักเผ่าดง
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

โป่งนางสาวนวรัตน์ สมหวัง
นักพัฒนาสังคม

นิวนายนันทศักดิ์  ลาวันนา
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

พี่โจนายไพบูลย์ ส่าเหล่ทู
เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

นางจารุณี จันทร์เจนจบนางจารุณี  จันทร์เจนจบ
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

นางสาวรักชนก เปงแก้วนางสาวรักชนก เป็งแก้ว
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

นายพศวีร์ ลำปานายพศวีร์ ลำปา
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

นางสาวสุวิมาลย์ สุคันธมาลย์นางสาวสุวิมาลย์  สุคันธมาลย์
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

พี่ยุ้ยนางสาวเพ็ญประภา จันทร์เต็ม
นักพัฒนาสังคม

นายภาคภูมิ รณะบุตรนายภาคภูมิ รณะบุตร
นักพัฒนาสังคม

ทิวานางสาวรุ่งทิวา  เจแฮ
พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก

นายอรรณพ ประหยัดทรัพย์นายอรรณพ ประหยัดทรัพย์
นักพัฒนาสังคม
พนักงานกองทุุนผุู้สูงอายุ

นางสาวพัตร์พรรณภร ตระกูลไพรนางสาวพัตร์พรรณภร  ตระกูลไพร
นักวิชาการเงินและบัญชี
พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ

นางสาวคีรีพร มูลธินางสาวคีรีพร มูลธิ
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ป้องกัน
การกระทำด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว

นางสาววนิดา เจแฮนางสาววนิดา  เจแฮ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายภุมรินทร์ แจ่มใสนายภุมรินทร์ แจ่มใส
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

พี่หนึ่งนายสรายุทธ อุตมะแก้ว
นักพัฒนาสังคม (พก.)

นายชัยณรงค์ ต๊ะวงค์ษานายชัยณรงค์ ต๊ะวงค์ษา
นักพัฒนาสังคม (พก.)

ฝิ่นนางสาวพฤติพร สุขดี
นักวิชาการเงินและบัญชี (พก.)

นายวรพันธ์ ปัญญาดีนายวรพันธ์ ปัญญาดี
นิติกร (พก.)

กมลชนก (Medium)นางสาวกมลชนก  ประสงค์ทรัพย์
นิติกร (พก.)

นางสาวปริชญา พรหมสิทธิ์นางสาวปริชญา  พรหมสิทธิ์
นักสังคมสงเคราะห์ (พก.)

นางสาวมยุรี ประพาสมีเจริญนางสาวมยุรี  ประพาสมีเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายจักรพันธ์ ไชยวิฑูรย์นายจักรพันธ์  ไชยวิฑูรย์
พนักงานขับรถยนต์ (พก.)