ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แผนผังจุดบริการ-คนพิการ-1

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้นที่ 1 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทรศัพท์ 053-612205 โทรสาร 053-611261
E – mail : maehongson@m-society.go.th, maehongson25@hotmail.com