สนับสนุนสงเคราะห์ในการจัดทำศพผู้สูงอายุ
บบคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีและใบรับรอง (แบบ สทส.01,แบบ สทส.02)
ทะเบียนผู้สูงอายุที่ตกเกณฑ์ จปฐ.ปี 57 จ.แม่ฮ่องสอน 968 คน

องค์กรสาธารณประโยชน์
 คำขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ (แบบ ก.ส.ค. 1)
 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์ ( แบบ ก.ส.ค.4) 
 สิทธิประโยชน์และหน้าที่ขององค์กรสาธารณประโยชน์ 
หนังสือรับรองผลการดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมในกรณีองค์กรภาคเอกชนมิได้เป็นนิติบุคคล

องค์กรสวัสดิการชุมชน
 คำขอรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน (แบบ ก.ส.ค. 5)
 คำชี้แจงการขอรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน 

การยื่นขอเสนอโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
 แบบการเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (แบบ กสส.01)
 สัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (แบบ กสส.02)
 แบบรายงานผลปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรสาธารณประโยชน์

ศูนย์ยุติความรุนแรงในครอบครัว
 แบบประสานการช่วยเหลือผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
 แบบบันทึกข้อมูลความรุนแรงต่อสตรี และความรุนแรงในครอบครัว 
 แบบรับแจ้งเหตุการกระทำความรุนแรงในครอบครัว 

กองทุนผู้สูงอายุ
 แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ 
 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนผู้สูงอายุ 
 วิธีการเขียนโครงการ 
 คำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ ประเภทการกู้ยืมรายบุคคล 
 หลักเกณฑ์ / เงื่อนไขในการขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ
 แบบฟอร์มคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ ประเภทการกู้ยืมรายกลุ่ม

แบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม
 01-ยากจน
 02-เร่ร่อน
 03-ติดเชื้อ HIV/ผู้ช่วยเอดส์
 04-ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์
 05-ไร้สัญชาติ
 06-ตกอยู่ในกระบวนการค้ามนุษย์
 07-ประสบภัยพิบัติ
 08-ขอรับอุปการะเด็ก
 09-ขอรับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
 10-ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด
 11 ผู้พิการ