♦    เอกสารการเขียนโครงการของ สสส.
           ♦    โครงการที่น่าสนใจเขียนอย่างไร
           ♦    การเขียนโครงการด้านสวัสดิการสังคม ศ.ศศิพัฒน์ ยอดเพชร
           ♦    การเขียนโครงการด้านสวัสดิการสังคม

  :: องค์กรสาธารณประโยชน์ ::

          คำขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ (แบบ ก.ส.ค.1)
           แบบรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์ ( แบบ ก.ส.ค.4)
           สิทธิประโยชน์และหน้าที่ขององค์กรสาธารณประโยชน์
           หนังสือรับรองผลการดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมในกรณีองค์กรภาคเอกชนมิได้เป็นนิติบุคคล

  :: องค์กรสวัสดิการชุมชน ::

           คำขอรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน (แบบ ก.ส.ค. 5)
           คำชี้แจงการขอรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน

  :: การยื่นขอเสนอโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ::

           แบบการเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (แบบ กสส.01)
           สัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (แบบ กสส.02)
           แบบรายงานผลปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรสาธารณประโยชน์

  :: ศูนย์ยุติความรุนแรงในครอบครัว ::

          แบบประสานการช่วยเหลือผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
           แบบบันทึกข้อมูลความรุนแรงต่อสตรี และความรุนแรงในครอบครัว
           แบบรับแจ้งเหตุการกระทำความรุนแรงในครอบครัว

หน้าถัดไป →


หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง